Vol624模特美桃酱珠三角旅拍泳池性感粉色比基尼秀完美身材诱惑写真89P美桃酱美媛馆

Vol624模特美桃酱珠三角旅拍泳池性感粉色比基尼秀完美身材诱惑写真89P美桃酱美媛馆

用大麻仁一合烂研,以水投取浆水一盏,滤去滓,于银、石器内煎。不急治,三十日死矣。

劳身摇肢,毋使定止。若概治之,恐迂缓无裨。

洗了,用水桶内浸。宜益精、缓中、消谷。

或胀满不食,小便涩。服一月消食,二月去肠内宿滞,三月无倦少睡,四月精神强胜,五月耳目聪明,六月腰脚轻健,一年百病皆除,老者返少。

心手少阴之脉,上夹咽。大便秘加大黄、竹沥。

肾劳者,背难以俯仰,小便不利,色赤黄而有余沥,茎内痛,阴湿囊生疮,小腹满急。 是在圆机者,谨察证脉而分别之,斯善矣。

Leave a Reply