Vol545模特甜筒晓彤居家女友主题浴室性感粉色服饰配黑短裙诱惑写真45P甜筒晓彤模范学院

Vol545模特甜筒晓彤居家女友主题浴室性感粉色服饰配黑短裙诱惑写真45P甜筒晓彤模范学院

一味,以水二升,投中,适寒温入汁中坐,渍之,须臾,复常。服药,二十日知,三十日百病悉愈。

《千金方》治少小身热李叶汤方∶李叶无多少,咀,以水煮,去滓,浴儿。 内容:《服石论》云∶金石凌,若有温疫热黄病,取少称一两,水和服之,即得瘥。

若将遇白虎者,子生便死。以此七神日生贵重,王相日生贵,月建日生亦贵重,吉也。

诸所为病,乃至万端。故亦有药治之瘥者,亦有法术治之瘥者,而多生于手足。

《如意方》云∶以黄石六十斤置亥子间地及鸡栖下,宜六畜。又方∶捣生地黄,敷之,热则易。

 治射公中人寒热,或发疮,或偏在一处有异于常方∶取赤苋合茎叶捣之,绞取汁,服七合,日四、五服良。《集验方》治妇人脱肛若阴下脱方∶蛇床子布裹,灸熨之,亦治产后阴中痛。

Leave a Reply