TGIRL梓萱Crystal越南芽庄旅拍第一刊41P梓萱Crystal推女神X-TGIRL

TGIRL梓萱Crystal越南芽庄旅拍第一刊41P梓萱Crystal推女神X-TGIRL

服之数日,短少者转长,黄赤者转清。再色绛而舌中心干者,乃心胃火燔,劫烁津液,即黄连石膏亦可加入。

谓邪气内藏心肺,肺气不得下通而金水断源,心阴不能下降而木火沸腾,所以不必再引厥气上逆而可知阴气孤绝矣,不必再引肺素有热而可知阳气独发矣。发热恶寒,尺寸俱浮者,太阳经受病也。

 或谓寒热者,阴阳争胜也,以阳胜则热,阴胜则寒,斯乃阴阳之争也。出大宰备中若狭国。

用五味子所以保肺之体,用干姜所以达肺之用,诚有缺一不可者。有心斯道者,可不知通和营卫为治劳第一义耶按,劳之为病,形与精多不足之证也。

然须步步保护胎元,恐损正邪陷也。则六经之形症已明矣。

经云、病发于阳,而反下之,热入于里,因作结胸。故治胆病用胆药,理其体也,佐以平肝药,达其用也,脾与胃为表里,以脾为体,则以胃为脾之用,俾主输之性必赖胃之充塞,乃得行其化长收藏。

Leave a Reply